Kaynaklar

Blogumuzu oluştururken kullandığımız kaynak site adresleri ve referans siteler…

Takvim Bilgileri için:

 + www.turktakvim.com

Namaz Vakitleri için:

 + www.namazvakti.com                                               
 + www.salattimes.net (İngilizce)                                                
 + www.praytimes.net (İngilizce)

***

“İslam Ahlakı 1-9” konusunun kaynakları;

1) ÖMER NASUHİ BİLMEN – Büyük İslam İlmihali
s. 475, 510 – Merve yay. – İST.
[Dokuzuncu Kitap – İslam Ahlakı Kitabı]

Bu Eserin Başlıca Kaynakları

* Kur’ân-ı Kerîm, Sahih-i Buharî, Sahîh-i Müslim, Camiu’s Sağîr, Kitabu’t-Terğîb ve’t-Terhîb, Şemail-i Tirmizi, Şifa-i Şerif, Mevahib-i Ledünniye.
* Akaid-i Nesefiye, Şerh-i Mekasıd, Şerh-i Mevakıf.
* Mebsut-ı Serahsî, El-Bedayi, El-Hidaye, El-Bahru’r-Raik, Ed-Dürer ve’l-Gurer, Mülteka, Halebi, Merakı’l-Felâh, Haşiye-i Tahtavî, Ed-Dürrü’l-Muhtar, Reddü’l-Muhtar, Mecmua-i İbni Abidin.
* Handiyye, Feyziyye, Behçe, Netice, Ali Efendi, Abdurrahim Fetvaları ve Mecmua-i Cedide.
* Muhtasar-ı Ebi’z-Ziya, Şerh-i Ebi’l-Berekât, Haşiye-i Düsukî, Kitabu’l-Ümm, Tuhfetü’l-Muhtaç, Neylü’l-Meraib, Keşşafü’l-Kına, Kitabu’l-Muhallâ, Bidayetü’l-Müctehid, Nihayetü’l-Muktasit, El-Mizanü’l-Kübra.
* İhya’ul-Ulûm, Tarikat-ı Muhammediye, Şerh-i Şir’atü’l İslâm.
* Siyer-i İbni Hişam, Tarih-i İbni Esîr, Siyer-i Halebî…

***

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: